TENOR

Adrian Thompson as Monostatos (Excerpt): Royal Opera House